Εισαγωγή
O ιστότοπος www.tonerfox.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης αναλωσίμων εκτυπωτών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία TonerFox, που εδρεύει στα Χανιά, Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟ με Α.Φ.Μ. 045649091 και Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας tonerfox@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2821092246.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα TonerFox το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tonerfox.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι
Η επιχείρηση TonerFox διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Η επιχείρηση TonerFox δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η επιχείρηση TonerFox, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης
Η επιχείρηση TonerFox στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την μη διαθεσιμότητα τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), των προϊόντων που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση TonerFox δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Αλλαγές διαθεσιμότητας
Οι προσφορές και τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές. Αν το ηλεκτρονικό κατάστημα δει ότι ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή η τιμή του έχει αλλάξει ή έχει αντικατασταθεί από άλλο ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αποσταλεί και να παραδοθεί στον πελάτη, ο πελάτης ενημερώνεται αμέσως. Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί τις αλλαγές τότε έχει δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας.
Αν ο πελάτης αντιληφθεί την αλλαγή με την παραλαβή έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και επιστροφής των χρημάτων του.

Αποστολές
Οι παραγγελίες λαμβάνονται από τον πελάτη εντός 2-5 εργάσιμων ημερών.
Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί παράδοση το Σάββατο πρέπει να γνωρίζει ότι έχει επιπλέον χρέωση. Κυριακές και Αργίες δεν γίνονται παραδόσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία των εκάστοτε εταιρειών ή τρίτων για την οποία έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος οι οποίες προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και αναφέρονται μόνο για να προσδιορίσουν τα προϊόντα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρηση TonerFox ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα tonerfox.gr ή τα προϊόντα της επιχείρησης TonerFox ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης TonerFox ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα tonerfox.gr για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
9. το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμό λόγο κακής χρήσης ή αμέλειας.

Παρακράτηση κυριότητας
Τα προϊόντα ανήκουν στην επιχείρηση TonerFox μέχρι την εξόφλησή τους.

Περιορισμένη άδεια
Το tonerfox.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.tonerfox.gr
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης TonerFox και επιχείρηση TonerFox δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η επιχείρηση TonerFox δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση TonerFox παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η επιχείρηση TonerFox εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H επιχείρηση TonerFox, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα tonerfox.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη ανάγκη του χρήστη για την εύρεση αναλωσίμων εκτυπωτών. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα tonerfox.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
Γενικά οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το tonerfox.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το tonerfox.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την επιχείρηση TonerFox. Το tonerfox.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το tonerfox.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών
Το tonerfox.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο tonerfox.gr.

Χρήση των Πληροφοριών.
Το tonerfox.gr συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το tonerfox.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το tonerfox.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το tonerfox.gr, (iv) ειδικές προσφορές του tonerfox.gr, (v) ειδικές προσφορές που ίσως σας ενδιαφέρουν. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το tonerfox.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tonerfox@gmail.com.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του tonerfox.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του tonerfox.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το tonerfox.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το tonerfox.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Google Analytics
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων που παρέχονται από την Google και χρησιμοποιεί “Cookies”.

Cookies
Το tonerfox.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το tonerfox.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.tonerfox.gr.

Facebook
Κάνοντας “Like ” στην σελίδα μας θα μπορείτε να ενημερώνεστε και να βλέπετε τις αναρτήσεις μας.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Το tonerfox.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν τις προσωπικές τους πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο tonerfox.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το tonerfox.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το tonerfox.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το tonerfox.gr μέσω www.tonerfox.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tonerfox@gmail.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του tonerfox.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών
Το tonerfox.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το tonerfox.gr ακολουθεί τις γενικές διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank η οποία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του tonerfox.gr και την πραγματοποίηση αγορών προτείνεται η χρήση φυλλομετρητών (browsers) όπως Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari οι οποίοι υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL.

Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς το tonerfox.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες όπως επίσης ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το tonerfox.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Πολιτική Επιστροφών (Δικαίωμα υπαναχώρησης)
Η επιχείρηση TonerFox στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης προϊόντων.
Εάν πρόκειται για παραγγελία με περισσότερα προϊόντα, η οποία λόγω μη διαθεσιμότητας η αποστολή της έχει πραγματοποιηθεί τμηματικά, το δικαίωμα υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών παραμένει για όλα τα προϊόντα η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης προϊόντων.
Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.
Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η επιχείρηση TonerFox είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση TonerFox υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης.
Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο αγοραστής.
Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην επιχείρηση TonerFox το τίμημα από την Τράπεζα, η επιχείρηση TonerFox θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η επιχείρηση TonerFox κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει ο αγοραστής.
Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
Η επιχείρηση TonerFox δεν ευθύνεται να αποζημιώσει τον πελάτη αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.
Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται από το εξωτερικό της συσκευασίας κάθε προϊόντος ή από το εγχειρίδιο χρήστη (users manual). Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αναλώσιμα, ο πελάτης οφείλει να διαβάσει μέχρι τέλους το εγχειρίδιο χρήστη (users manual) και να προβαίνει στην αντικατάσταση – τοποθέτηση του αναλώσιμου σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο που αναγράφεται σε αυτό και γενικά να ακολουθεί τις αναφορές και τις συστάσεις του εγχειριδίου.
Η επιχείρηση TonerFox είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την επιχείρηση TonerFox για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την επιχείρηση TonerFox και συνήθως είναι της τάξης του 30%. Η επιχείρηση TonerFox δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης αυτής έναντι του πελάτη.
Λόγω της φύσης των προϊόντων, σε κάποια προϊόντα όπως είναι τα OPC DRUMS, δεν ισχύει η πολιτική επιστροφών, διότι είναι υπερευαίσθητα στην επιφάνεια τους, δηλαδή αρκεί μία ολιγόλεπτη απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή μια απλή αιχμή για να τα καταστήσει μη λειτουργικά.
Για τον παραπάνω λόγο αυτά τα προϊόντα, πρέπει να αποθηκεύονται και να αποστέλλονται συσκευασμένα με ειδικό τρόπο, κάτι το οποίο η επιχείρηση TonerFox πραγματοποιεί και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ίδια ασφαλής μεταχείριση πραγματοποιήθηκε μετά το άνοιγμα τους.

Επιστροφές Μη Ελαττωματικών Προϊόντων λόγω δικού μας λάθους (λάθος στον κωδικό προϊόντος – έχει αποσταλεί άλλο από τα παραγγελθέντα)
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα παραγγελθέντα προϊόντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση TonerFox, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους στην αρχική τους εργοστασιακή συσκευασία, στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην επιχείρηση TonerFox καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση TonerFox αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την επιχείρηση τρόπος επιστροφής και η αποστολή να γίνεται με την δικιά μας συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών.
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο στην περίπτωση που η διαπίστωση αυτή γίνει από τον πελάτη εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Διαφορετικά, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και τα έξοδα επαναπροώθησης.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αποστολή των σωστών προϊόντων, θα προχωρήσει η επιχείρηση TonerFox σε επιστροφή χρημάτων, αλλά μόνο της αξίας των προϊόντων.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Στα προϊόντα που εμπορεύεται το κατάστημα TonerFox παρέχετε εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί κατά τον τρόπο το δυνατό λόγω της εξ’ αποστάσεως πώλησης, από εμάς ή από τον εξουσιοδοτημένο τμήμα του προμηθευτή μας, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η εγγύηση ενός προϊόντος παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή ή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
2. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και με ασφαλή τρόπο, προτιμάτε η αρχική του συσκευασία αν και δεν είναι απαραίτητη.
3. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier. Ειδικότερα, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την επιχείρηση TonerFox και η επιχείρηση TonerFox βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Σε περίπτωση που ο πελάτης χρεώσει τα έξοδα επιστροφής στην επιχείρηση TonerFox, τότε τα έξοδα επαναπροώθησης θα επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
5.Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την επιχείρηση TonerFox άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο αγοραστής.
6. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η επιχείρηση TonerFox θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της επιχείρηση TonerFox πλέον. Η επιχείρηση TonerFox κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της επιχείρησης TonerFox ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο αγοραστής. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της επιχείρησης TonerFox προς τον πελάτη.
7. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης αυτής έναντι του πελάτη.
8. Λόγω της φύσης των προϊόντων, σε κάποια προϊόντα όπως είναι τα OPC DRUMS, δεν ισχύει η πολιτική επιστροφών, διότι είναι υπερευαίσθητα στην επιφάνεια τους, δηλαδή αρκεί μία ολιγόλεπτη απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή μια απλή αιχμή για να τα καταστήσει μη λειτουργικά.
Για τον παραπάνω λόγο αυτά τα προϊόντα, πρέπει να αποθηκεύονται και να αποστέλλονται συσκευασμένα με ειδικό τρόπο, κάτι το οποίο η επιχείρηση TonerFox πραγματοποιεί και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ίδια ασφαλής μεταχείριση πραγματοποιήθηκε μετά το άνοιγμα τους.
9. Για την καθυστερημένη αναφορά προβλήματος (πέραν των 14 ημερών μετά την αγορά) που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη αίτηση για επιδιόρθωση ή πλήρης αντικατάσταση ισχύουν τα παρακάτω.
Η καθυστέρηση, μειώνει το ύψος του δικαιώματος της επιδιόρθωση ή πλήρης αντικατάστασης του αναλώσιμου ποσοστιαία, δηλαδή λόγο του ότι πρόκειται για αναλώσιμα είναι λογικό ότι με κάθε μήνα καθυστέρηση μειώνεται αθροιστικά και η αξία του αναλώσιμου λόγο του χρόνου για τον οποίο θα μπορούσε να είχε κάνει χρήση.
Δηλαδή ο χρήστης που εντοπίζει ένα πρόβλημα μετά από 2 μήνες δικαιούται επιδιόρθωση ή πλήρης αντικατάσταση πλην όμως θα πρέπει θα πληρώσει ένα ποσοστό λόγο του χρόνου που έχει περάσει και την χρήση που μπορεί να έχει κάνει, αν αναφέρει πρόβλημα μετά από 3 μήνες θα πρέπει να πληρώσει λίγο περισσότερο λόγο του μεγαλύτερου διαστήματος και της χρήσης των 3 μηνών που μπορεί να έχει κάνει, αν αναφέρει πρόβλημα μετά από ένα μήνα θα πρέπει να πληρώσει λιγότερο λόγο του μικρότερου χρόνου.
Πιο αναλυτικά η αντικατάσταση ενός προϊόντος μετά το πέρας των 14 ημερών γίνεται βάση του παρακάτω πίνακα.

Drum 10000-14900 σελ. -33,3% της καθαρής τιμής αγοράς ανά Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 66,7% της καθαρής αξίας του αναλωσίμου τον πρώτο μήνα, για το 33,4% τον δεύτερο, τον τρίτο μήνα έχει καταναλωθεί.

Drum 15000-30000 σελ. -20% της καθαρής τιμής αγοράς ανά Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 80% της καθαρής αξίας του αναλώσιμου τον πρώτο μήνα, για το 60% τον δεύτερο για το 40% τον τρίτο κ.ο.κ

Drum 30100-100000 σελ. -16,7% ανά Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 83,3% της καθαρής αξίας του αναλώσιμου τον πρώτο μήνα, για το 66,6% τον δεύτερο, για το 50% τον τρίτο κ.ο.κ

Τόνερ 1000-2900 σελ. -50% ανά Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 50% της καθαρής αξίας του αναλωσίμου τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα έχει καταναλωθεί.

Τόνερ 3000-7000 σελ. -33,3% ανά Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 66,7% της καθαρής αξίας του αναλωσίμου τον πρώτο μήνα, για το 33,4% τον δεύτερο, τον τρίτο μήνα έχει καταναλωθεί.

Τόνερ 7100-50000 σελ. -25% ανά Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 75% της καθαρής αξίας του αναλωσίμου τον πρώτο μήνα, για το 50% τον δεύτερο, για το 25% τον τρίτο, τον τέταρτο έχει καταναλωθεί.

Μελανοδοχεία InkJet -60% τον πρώτο Μήνα
Ο χρήστης καλύπτεται για το 40% της καθαρής αξίας του αναλωσίμου τον πρώτο μήνα (έως 30 ημέρες από την παραλαβή). τον δεύτερο μήνα έχει καταναλωθεί.

Ιδιαιτερότητες Συμβατών – Γενόσημων
Η πλειοψηφία των προϊόντων που εμπορευόμαστε είναι συμβατά ή γενόσημα.
Λόγω πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντας) απαγορεύετε να πωλούνται τα προϊόντα με την ίδια εξωτερική εμφάνιση όπως τα αυθεντικά. Συνεπώς πρέπει να έχουν διαφορές, οι κατασκευαστές των συμβατών προχωρούν σε μικρές οπτικές διαφορές στην κατασκευή τους, χωρίς αυτές να υστερούν στην χρήση του προϊόντος. Αυτές οι διαφορές προσπαθούμε να φαίνονται και από τις εικόνες που αναρτούμε. Ο πελάτης με την αγορά συμβατών συναινεί με τις παραπάνω διαφορές.

Εξαιρέσεις
Λόγω της φύσης των προϊόντων, σε κάποια προϊόντα όπως είναι τα OPC DRUMS, δεν ισχύει η πολιτική επιστροφών, διότι είναι υπερευαίσθητα στην επιφάνεια τους, δηλαδή αρκεί μία ολιγόλεπτη απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως ή μια απλή αιχμή για να τα καταστήσει μη λειτουργικά.
Για το παραπάνω λόγο αυτά τα προϊόντα, πρέπει να αποθηκεύονται και να αποστέλλονται συσκευασμένα με ειδικό τρόπο, κάτι το οποίο η επιχείρηση TonerFox πραγματοποιεί και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ίδια ασφαλής μεταχείριση πραγματοποιήθηκε μετά το άνοιγμα τους.
Στα αναλώσιμα που περιέχουν σκόνη τόνερ ο αγοραστής πρέπει να έχει υπόψιν του ότι λόγω της φύσης του υλικού η μακροχρόνια τους αποθήκευσης εκτός της αρχικής τους αεροστεγής συσκευασίας τα επηρεάζει αρνητικά, διότι η σκόνη τόνερ έχει την ιδιότητα να απορροφά την υγρασία του περιβάλλοντος και να διογκώνεται.
Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν ένας εκτυπωτής είναι σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των 6 μηνών) η σκόνη τόνερ μέσα στο cartridge μετά από μακροχρόνια ακινησία μπορεί να ομογενοποιηθεί, δηλαδή έχει γίνει μία μάζα (έχει κολλήσει), με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά και άλλα μέρη του εκτυπωτή ιδιαίτερα τα Τύμπανα (Drums), οι αγορές σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνονται ύστερα από δικιά μας υπόδειξη – γνώμη.
Παρακαλούμε σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ακινησίας του εκτυπωτή για τους παραπάνω λόγους να μας συμβουλεύεστε προτού προβείτε σε αγορά.
Έτσι στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα παρακάτω:
Σε κασέτες – δοχεία που το τύμπανο είναι ενωμένο με το Τονερ και ο πελάτης το αγοράζει σαν ένα κομμάτι συνήθως συνιστάται να το αντικαταστήσουν όλο.
Σε κασέτες – δοχεία που το τύμπανο είναι άλλο αναλώσιμο από το τόνερ είναι απαραίτητη η αλλαγή και των δύο. Η αλλαγή μόνο των Μονάδων Τυμπάνου (Compatible Drum Cartridge) δεν θα διορθώσει το πρόβλημα που προήλθε από την μακροχρόνια ακινησία, πρέπει να αγοράζεται επιπλέον και της Κασέτας Τόνερ (Toner Cartridge) που έχει φρέσκο τόνερ μέσα. Διαφορετικά το παλιό τόνερ θα χαλάσει την καινούρια Μονάδα Τυμπάνου (Compatible Drum Cartridge) την οποία μετά από τέτοιο χειρισμό δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε.
Επιστροφή των Συμβατών ή Ανακατασκευασμένων Μονάδων Τυμπάνου ή Drum Compatible γίνεται μόνο όταν το τονερ είναι αυθεντικό ή δικό μας ή πιστοποιημένου κατασκευαστή το οποίο θα αποδειχθεί με τιμολόγιο ή με το έγγραφο πιστοποίησης για την καταλληλότητα προς τον εκτυπωτή.
Στα αναλώσιμα που περιέχουν υγρό μελάνι, ο αγοραστής πρέπει να έχει υπόψιν του ότι λόγω της φύσης του υλικού, η μακροχρόνιά τους αποθήκευση εκτός της αρχικής αεροστεγής συσκευασίας τα επηρεάζει αρνητικά, διότι το μελάνι έχει την ιδιότητα να στεγνώνει.
Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν ένας εκτυπωτής inkjet είναι σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω του 1 μηνός), το υγρό μελάνι μπορεί να έχει στεγνώσει και να έχουν φράξει τα ακροφύσια της κεφαλής. Στις παραπάνω περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή απόφραξη της κεφαλής του εκτυπωτή και ιδιαίτερα όταν η κεφαλή είναι ανεξάρτητο τμήμα και δεν είναι ενσωματωμένη πάνω στο μελανοδοχείο η αγορά καινούριου μελανιού δεν διορθώνει το πρόβλημα μιας και το καινούργιο μελάνι θα τοποθετηθεί πάνω σε μία φραγμένη κεφαλή η οποία δεν θα το αφήσει να λειτουργήσει.
Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης πρέπει να προβεί πρωτίστως σε καθαρισμό της φραγμένης κεφαλής χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα διορθωθεί το πρόβλημα.

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης
Τα διατιθέμενα από την επιχείρηση TonerFox προϊόντα είναι προϊόντα Ποιότητας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.

Τηλεφωνικές Παραγγελίες
Σε περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών ο χρήστης αυτόματα αποδέχεται τους "όρους χρήσης" του καταστήματος.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία
Για διαφορές αναφορικά με την λειτουργία ή και χρήση του ιστότοπου tonerfox.gr, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862 Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Χανίων. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του ιστότοπου tonerfox.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του ιστότοπου. Βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 28210 92246, είτε μέσω e-mail στο tonerfox@gmail.com.

Διεύθυνση Καταστήματος:
TonerFox
Κισσάμου 222,
73100 Χανιά – Κρήτη
tonerfox@gmail.com
Τηλ. 28210 92246
2 click Toner!
Βρείτε εύκολα το τόνερ σας!
 
 
 
TonerFox Customer Quality Rating